Beskrivning av medlemsregister

Detaljer Publicerad 1 juni 2018

(Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §, artikel 13 i GDPR)

 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20181050#L2P4

1.6.2018

 

1. Registerhållare

Borgå Navigationsklubb r.f.

Ordf./Kommodor Guy Granqvist

c/o Grand Luckan

Biskoppsgatan 28

06100 Borgå

 

2. Existerande register

a) Medlemsregister för utskick av medlemsinformation, medlemsfaktor.

b) Lagras med programmet ‘NettiJäseri’ på klubbens dator.

c) Medlemsregister för registrering av medlemsavgifter.

 

3. Användningssyften

a) Används för utskick av medlemsinformation som klubbens tidning Beenkåå Njuus. Medlemmarna har frivilligt uppgett sina e-postadresser och är medvetna om hur dessa används.

b) Används för att bokföra inkomna medlemsavgifter för att vid behov kunna skicka ut betalningspåminnelser.

 

4. Registrens innehåll

a) Medlemmars namn, e-postadress, adress, eventuell skeppargrad, huvudman/familjemedlem, evetuellt hedersmedlem

b) Medlemmars namn och notering om huruvida medlemsavgiften är betald.

 

5. Principer för hanteringen av registren

Registeruppgifterna hanteras och uppdateras i första hand av kassören och ordförande, i andra hand av övriga styrelsemedlemmar. En medlem har rätt att ta del av uppgifter som berör hen. En medlems personuppgifter avlägsnas ur registret då hen så önskar. Medlemmar som inte betalt medlemsavgiften avlägsnas ur registren.

Registeruppgifterna lämnas inte ut till tredje part.