Stadgar för Borgå Navigationsklubb rf.


( godkända på årsmötet den 13.2.2009 )


§1
Klubbens namn är Borgå Navigationsklubb rf., dess hemort Borgå och dess officiella språk svenska.

§2
Klubbens ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskap i navigation bland fritidsbåtfarare samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper i navigation. Klubben är medlem i Suomen Navigaatioliitto-Finlands Navigationsförbund rf.
Klubben kan också söka medlemsskap i andra båtorganisationer. För att uppfylla klubbens ändamål kan klubben anordna kurser och praktiska övningar samt utöva allmän upplysningsverksamhet.

§3
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som består av kommodor, vicekommodor och fyra ledamöter.
Kommodoren och vicekommodoren väljs för ett år i sänder, övriga ledamöter för två år, av dessa avgår hälften årligen.
Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutför då tre medlemmar är närvarande, av vilka åtminstone en är kommodoren eller vicekommodoren. Vid behov kan styrelsen tillsätta olika funktionärer och organ.

§4
Klubbens namn tecknas av kommodoren och vicekommodoren tillsammans eller av någon av dessa tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

§5 
Klubbens räkenskapsår är kalenderåret. Bokslutet och verksamhetsberättelsen bör lämnas till revisorerna för granskning senast tre veckor före årsmötet.

§6
Till ordinarie medlem i klubben kan styrelsen antaga person som avlagt av Suomen Navigaatioliitto-Finlands Navigationsförbund rf. godkänd examen.
Till understödande medlem kan styrelsen antaga övrig person, som därom anhåller och som av styrelsen ses värdig därtill.
Understödande medlem kan inte väljas till styrelsen.

§7
Person som på ett förtjänstfullt sätt gynnat klubbens verksamhet, kan av styrelsen kallas till hedersmedlem. Styrelsen kan föreslå att person kallas till hederskommodor och detta skall omfattas av klubbmöte. Klubben kan endast ha en hederskommodor.

§8
Medlem, som önskar utträda ur klubben, bör skriftligen anmäla därom till styrelsen eller dess ordförande eller vid klubbmöte för anteckning till protokollet. Medlem, som skadat klubbens anseende, avsiktligt brutit mot dess stadgar eller lag och god sed, kan av allmänt möte med kvalificerad majoritet, dvs. med 2/3 av de avgivna rösterna, fattat beslut uteslutas ur klubben. Styrelsen har rätt att med enkel majoritet avlägsna medlem från klubben, som upprepade gånger underlåtit att erlägga medlemsavgift eller andra avgifter.

§9
Klubben har rätt att äga fastigheter samt mottaga donationer och testamenten.

§10
Klubben sammankommer till årsmöte inom februari månad och till extra möten, som skall hållas då föreningsmötet så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel av föreningens röstberättiga medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende. Kallelse till möte bör ske genom annons senast en vecka före mötet.
Annonsering kan ske i ortens ledande svenskspråkiga tidning, eller på klubbens hemsidor eller i klubbens publikationer.

§11
Vid klubbens årsmöte behandlas följande ärenden:

 1. Konsateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två prokolljusterare och två rösträknare.
 4. Godkännande av föredragningslista för mötet.
 5. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Föredras bokslutet samt revisorernas berättelse.
 7. Beslutes om fastställande av bokslutet och om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningsskyldiga.
 8. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 9. Godkännande av budgeten och fastställandet av medlemsavgiften.
 10. Val av kommodor.
 11. Val av vicekommodor.
 12. Val av styrelseledamöter för de i tur avgående.
 13. Val av två revisorer samt en suppleant för dessa.
 14. Val av ordförande för motorbåtssektionen.
 15. Val av ordförande för valberedningskommittén.
 16. Behandlas andra frågor som nämnts i kallelsen till mötet.
 17. Styrelsens anmälningsärenden.
 18. Övriga ärenden (som avses i föreningslag §24).

§12
På klubbens möten har varje ordinarie medlem, hedersmedlem och hederskommodor en röst. Understödande medlem har inte rösträtt, men nog närvaro- och yttranderätt. Röstning med fullmakt är icke tillåten.

§13
Omröstningar på klubbens möten är öppna om ingen kräver sluten omröstning. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, dock inte i val, där lotten avgör.

§14
För beslut om ändring av klubbens stadgar erfordras, att beslutet fattas av tvenne med minst en veckas mellanrum hållna klubbmöten samt att vid vardera av dessa möten beslutet understöds av minst ∫ av antalet avgivna röster.

§15
Upplöses klubben överlåtes dess medel till någon i Borgå verksam inregistrerad svenskspråkig förening, som har navigation, segel- eller motorbåtsport på sitt program, eller till Suomen Navigaatioliitto-Finlands Navigationsförbund rf.

§16
l sådana fall som icke i dessa stadgar nämnts följes föreningslagens bestämmelser.


Ordningsregler för Repholmen

Dessa regler gäller för alla medlemmar i BNK. Styrelsen kan i specialfall bevilja enskild person eller grupp lov att avvika från dessa för namngivet tillfälle.
Vid behov kan enskild styrelsemedlem fatta ett sådant beslut.

Brott mot dessa regler skall behandlas av styrelsen och protokollföras.
För brott mot dessa regler kan styrelsen besluta om sanktioner inom ramen för klubbens stadgar.
Dessa regler fastställes av styrelsen med enkelt beslut och kan avskaffas eller revideras med enkelt beslut. Styrelsemedlem kan i enskilda fall ge medlem lov att avvika från dessa regler.

Medlemmarna bör meddela om brister i ordningen och önskas inkomma med förslag till utveckling av ordningsreglerna till Repholmskommittén eller styrelsen.

Bryggan:

 • Båt bör föra klubbflagga eller klubbvimpel eller på annat sätt kunna identifieras som klubbmedlem
 • Man får ligga längs med bryggan endast då det finns tillräckligt med plats för detta
 • Föreningen ansvarar inte för de bojar som är utplacerade
 • Ansvarsperson för evenemanget reserverar plats för angörande av förbindelsebåt
 • Elkablar och lösa trossar bör dras så att de inte utgör fara för medlemmarna
 • Bryggan är allmän och kan inte reserveras för privata ändamål
 • Andras båtar besöks endast på inbjudan
 • Spring och skrik samt störande radio och musik bör undvikas på bryggan
 • Hänsyn bör särskilt tagas till barnfamiljer och små barn
 • Nattro skall råda mellan kl 22 och kl 8
 • Mellan kl 22 och 08 skall all störande aktivitet försiggå i paviljongen, grillhuset eller bastun. Detta gäller ej vid klubbens officiella festligheter.
 • Tomgång är förbjuden
 • Hushålls- och toalettavfall, samt tobaksfimpar får inte slängas i sjön eller på land
 • Icke-medlemmar som besöker Repholmen utan värdar skall informeras om att platsen är i privat besittning, men skall inbjudas att besöka holmen för denna gång.
 • Medlemmar får medtaga gäster, som ej är medlemmar, max. 2 pers./medlem och gästande båt max. 1 st. Begränsningen gäller ej medföljande barn.
 • Gästande båtar anländer efter värden och far iväg före värden
 • Värden ansvarar för sina gäster
 • Övrigt besök av utomstående räknas som uthyrning av holmen
 • Landström finns att tillgå på bryggan, se priset på sidan MEDLEMS- och andra AVGIFTER, användaren skriver i El-häftet och faktureras i samband med höstens njuus
 • Användning av ”coupevärmare” och motsvarande värmefläktar i båtarna skall undvikas, använd oljefyllda batterier istället för att undvika överbelastning av bryggans elsystem!

Husdjur:

 • Alla husdjur skall ALLTID hållas kopplade!
  Kom ihåg, även om du vet att ditt husdjur är väldens snällaste husdjur, så måste man även komma ihåg att det finns sådana medmänniskor som är livrädda för olika husdjur. Vi ska respektera varandra!
 • Ägaren plockar upp allt avfall djuren åsamkar.

Byggnaderna:

 • Bastureglerna bör följas
 • Bastubadande familjers rätt till att inte störas bör respekteras
 • Övernattning i bastun är tillåten efter reserverade bastuturer, utrymmet skall ställas i ordning på morgonen före kl. 12.00
 • Paviljongen och grillstugan skall hållas städade.
 • Toaletterna bör hållas städade
 • Utrymmen som använts bör sättas i ordning före kl.12 följande dag
 • Tobaksrökning är förbjuden inomhus

Paviljongens kök

 • Köket i paviljongen kan användas av klubbens medlemmar
 • Kylskåpet får ändast användas av Program kommittén vid de tillställningar på Repholmen som arrangeras av kommittén.
 • Spisen och kärlen kan fritt användas, men efter användning skall allting diskas och städas!
 • Dörren till köket hålls låst under veckorna även under säsongen. Till veckosluten låser någon medlem av Repholms-eller program kommittén upp dörren till köket.
 • Den sista som lämnar holmen ser till att låsa dörren till köket!
 • Håll köket rent.

Sophantering:

 • Allt skräp skall personligen föras bort från holmen
 • Skräp får inte brännas i grillen

Klubbens båtar:

 • Klubbens båtar får användas av envar för korta utflykter eller för förbindelsetrafik till och från Kuggen
 • Vid användning av klubbens båtar bör de återställas i samma skick som vid ibruktagningen och angöras på ett riktigt sätt

Öppen eld:

 • Uppjörande av öppen eld förutom i grillen är förbjuden på hela holmen. I grillen får inte skräp brännas.

Övrigt:

 • Flaggreglementet bör respekteras
 • Reglerna för allemansrätten bör följas


Den som lämnar Repholmen sist ser till att dörrarna till bastun, ute WC:n, lust- huset och paviljongen är stängda, dörren till köket är låst och att gasgrillen är övertäckt med sitt skydd.

Styrelsen 13.4.2015


Bastureglerna

Värt att notera

 • Bastusäsongen varar året om.
 • ALLT badande kostar, det fins Inga gratis bastuturer.
 • ALLA som badar, skriver sitt namn i bastuhäftet. ÄVEN PÅ DE ALLMÄNNA BASTUTURERNA!

Allmänna bastuturer fredagar och lördagar, gäller året om.

 • Kl. 18.00 - 19.30 dambastu
 • Kl. 19.30 - 21.00 herrbastu

Observera att hela tiden 18.00–19.30 är reserverad för damer, även om det inte finns damer på holmen, som börjar bada kl. 18!
Det kan vara båtlag i ankommande som vill använda sig av turen.

OBSERVERA, MYCKET VIKTIGT! ALLA som badar, skriver sitt namn i bastuhäftet. ÄVEN PÅ DE ALLMÄNNA BASTUTURERNA!

Bastuavgifterna kan ses Medlems och andra avgifter sidan. 

OBSERVERA att ALLT badande kostar, det fins Inga gratis bastuturer.

Övriga turer (1 timme) reserveras personligen i bastuhäftet
(Postlådan med häftet finns på bastuväggen), tidigast kvällen innan efter kl. 21.00.
Säsongskort kan inlösas genom anteckning i bastuhäftet.
Fakturering av bastuturerna och säsongskortet sker på hösten.
För varje tur skall det finnas en ansvarsperson antecknad i bastuhäftet.
Gäster badar på de allmänna turerna eller med sina värdar.
Om du vill hyra bastun på förhand, vänligen kontakta disponenten
Reserveringen är bindande.

Styrelsen 14.4.2015


Klubbens stadgar för vandringspriser

Stadgar för kommodorens pokal
Donator: Per-Olof Lindquist, Borgå 1968

§1
Vandringspriset gäller gott kamratskap

§2
Vandringspriset är öppet för klubbens medlemmar

§3
Vandringspriset tilldelas medlem, som vid klubbens tillfällen under det gångna året, visat prov på gott kamratskap.

§4
Vandringspriset utdelas årligen vid säsongavslutningen, varvid de närvarande väljer intecknaren genom slutna röstsedlar. Om två eller flera medlemmar erhåller samma röstetal avgöres intecknaren genom lottdragning.

§5
Samtidigt med vandringspriset erhåller intecknaren som egen en liten minnespokal.

§6
Samma person kan inte erhålla två inteckningar. När vandringspriset är fulltecknat tillfaller det klubben.

§7
Vandringspriset utdelas första gången vid 10-års jubileet av donatorn till av honom vald intecknare.

Stadgar för intressepokalen
Donator: HS Helge Andersson

§1
Vandringspriset gäller visat intresse för klubbens verksamhet.

§2
Intressetävlingen är öppen för alla klubbens medlemmar.

§3
Tävlingstiden gäller från verksamhetsårets början till dess slut och prisutdelningen förrättas vid vårbalen.


§4
Medlem, som deltar i klubbens allmänna sammankomster, erhåller en (1) poäng per gång. Till allmänna sammankomster räknas årsmöte, skepparafton, klubbafton, tävling, sjökortsövning och exkursion.

§5
Den eller de medlemmar, vilka under verksamhetsåret uppnått flesta poäng, erhåller en inteckning i vandringspriset, samt ett första pris. Andra och tredje pris utdelas inte.

§6
Vandringspriset är evigt vandrande och tillfaller klubben då det är fulltecknat.

§7
i övrigt gäller de allmänna stadgarna.

Stadgar för Puttes kanna
Donator: HS Per-Olof Lindquist

§ 1
Vandringspriset tilldelas klubbmedlem, som under föregående verksamhetsår på ett förtjänstfullt sätt medverkat i klubbens programverksamhet.

§2
Prisutdelningen förrättas vid vårbalen.

§3
Samma person kan inte erhålla två inteckningar.


När vandringspriset är fulltecknat tillfaller det klubben.

Stadgar för vandringspriset ”Pias servis”
Donator: Elisabeth Lindquist

Vandringspriset tillfaller person som på ett förtjänstfullt sätt skött de praktiska arrangemangen (bespisning etc.) vid klubbens tävlingar och sammankomster.
Dessa två vandringspriser slogs år 2002 ihop till ett vandringspris ”Puttes och Pias servis”, vilket utdelas årligen enligt samma kriterier som de båda tidigare prisen.

Regler för tävlingen om propellern
Donator: HS Ingmar Gustafsson, Borgå 1982

§1
Tävlingen avser att stimulera intresset för långfärder med motorbåt och är öppen för alla medlemmar i Borgå Navigationsklubb r.f.

§2
Vinnare i tävlingen är den befälhavare, som under seglationssäsongen under samma resa med start och/eller mål i hemhamnen tillryggalagt den längsta distansen.

§3
Tävlingslaget består av en person - befälhavaren - men besättningens storlek är obegränsad. Båt och befälhavare får ej bytas under resan.

§4
Distansen beräknas enligt den rutt befälhavaren uppgett. Besöket på varje ort bör på lämpligt sätt bestyrkas, t.ex. på något av följande sätt

 • Anteckning på loggkortet eller i loggboken av lots, tull, sjöbevakning, polis eller annan myndighet, av navigations- eller båtklubb eller av två andra trovärdiga personer.
 • Fotografi, taget under resan i kännspak omgivning.

Tävlingsdeltagare bör senast den 30 september till styrelsen lämna ett ifyllt loggkort samt eventuella loggböcker, intyg, tullpass, fotografier samt övriga för tävlingens avgörande erforderligt material. Blankett för loggkort fås av styrelsen.

Stadgar för tävlingen om vandringspriset stopet
Donator: Helsingfors Aktiebank, Borgå 1967

§1
Tävlingen gäller frågesport i sjöfartskunskap.

§2
Tävlingen är öppen för alla klubbens medlemmar.

§3
Tävlingen hålls årligen under våren, dock senast vid skepparträffen i maj då prisutdelningen förrättas.

§4
Tävlingsenheten består av en person.

§5
Tävlingsvinnaren får en inteckning i vandringspriset, samt ett första pris. Andra och tredje pris utdelas inte.

§6
Vandringspriset tillfaller den tävlingssegrare, som erhållit tre (3) inteckningar i följd eller fem (5) inteckningar sammanlagt.

§7
I övrigt gäller de allmänna stadgarna.

Stadgar för vandringspriset  Ankaret
Donator Roland Holm

Utdelas till den som gjort den bästa hamnpresentationen under året.

Stadgar för vandringspriset Glädjefyren
Donator BSS

Utdelas till den som spritt glädje i klubben och aktivt bidragit till en god stämning.

Stadgar för vandringspriset Sjökortsnavigering

Utdelas åt vinnaren i de finska uttagningstävlingarna för finskt mästerskap i kartnavigering.

Stadgar för vandringspriset Calle Lindhs minnesplakett, t.o.m. år 2006 ”Skepparen” 
Donator Olle Andersson

Utdelas åt den av läsårets elever, som i en kurs eller i en kombination av flera kurser stått för den bästa prestationen i klubben.

Stadgar för vandringspriset Ratten,
Donerad av Navigationssällskapet i Finland
Utdelas åt en person som aktivt bidragit till navigationsundervisningen.
Utdelningen av vandringspriserna sker vid följande tillfällen:

 • Årsmötet: Sjökortsnavigering, Propellern.
 • Vårbalen: Intressepokalen, Puttes och Pias servis, Ratten, Stopet, Calle Lindhs minnesplakett
 • Säsongsavslutningen: Kommodorens pokal
 • Julfesten: Ankaret, Glädjefyren.

Priserna utdelas på basen av styrelsebeslut, som tar i beaktande prisernas stadgar i den mån detta är möjligt. Vandringspris kan lämnas outdelat för ett eller flera år.


Allmänna stadgar för Borgå Navigationklubbs tävlingar

§1
Tävlingarna är öppna för klubbens medlemmar och övriga intresserade.

§2
Tävlingarna uppgöres av klubbens tävlingskommitté, vilken består av en ordförande och behövligt antal medlemmar. Dessa utses årligen, vid verksamhetsårets början, av klubbens styrelse.

§3
Tävlingskommittén kan vid behov anlita utomstående personers hjälp vid uppgörandet av tävlingarna.


§4
Som pris för segrarna i de olika tävlingarna uppställes av klubben anskaffade eller av utomstående personer eller inrättningar donerade vandrings- eller engångspriser. Ytterligare kan utdelas individuella pris enligt följande: 
F ö r s t a p r i s , om deltagarantalet är 1 - 4 tävlingsenheter. Första och andra pris, om deltagarantaletär 5 -9 tävlingsenheter. Första, andra och tredje pris, om delta-garantalet är större än 9 tävlingsenheter. Om tävlingsenheten är större än en person utdelas ett motsvarande antal likvärdiga pris.

§5
Om tävlingsdeltagare är missnöjd med tävlingsarrangemanget bör därom omedelbart skriftligen meddelas till tävlingskommitténs ordförande eller vid hans frånvaro till närvarande tävlingsarrangör, dock senast vid tävlingens avslutande. I anledning av gjord anmärkning uppgöres skriftligt protokoll, varav framgår anmärkningens art och tävlingskommitténs beslut, varefter protokollet inlämnas till styrelsen, som slutgiltigt avgör ärendet.

§6
Om tävlingsdeltagare är missnöjd med tävlingspoängsättningen bör ett skriftligt besvär inlämnas till klubbens styrelse, senast inom sju (7) dagar efter tävlingsresultatens offentliggörande. Framförda besvär behandlas av klubbens styrelse, vars beslut är slutgiltigt.

§7
lubbens styrelse äger rätt till komplettering och ändring av tävlingsstadgarna.


När får klubbflagga föras?

 

NÅGRA ENKLA REGLER ATT FÖLJA:

Klubbflagga får endast föras av båt registrerad i klubben. Dessutom bör båten vara besiktad. 
Förra årets besiktning gäller dock fram till den 30 juni.

Klubbflagga får föras under klubbens seglationssäsong. Före flagghissning på säsongsöppningen och efter flaghalning på säsongsavslutning bör klubbflagga inte föras utan nationsflaggan bör användas.

Det är dock inte ett direkt brott mot flaggreglemente att använda klubbflagga utanför seglationssäsongen.